Ima
2022

HAZÁDNAK RENDÜLETLENÜL 
IMÁVAL LÉGY HÍVE MOST, MAGYAR!

IMAKILENCED A HAZÁÉRT, A VILÁGÉRT

 Gyümölcsoltó Boldogasszony napjától, március 25-től április 2-ig

 Kedves Testvéreink!

A Szent István király napján elkezdődött Hazádnak rendületlenül imával légy híve most magyar! – imamozgalmunk április 3-án befejeződik. Méltó lezárása lehet bárkinek egy a saját maga által kigondolt és végigélt novéna. Sorsdöntő időket élünk, imaszándék bőséggel megfogalmazható.

Íme, néhány javaslat:

Az imakilencedünkben megnyilvánuló hitünk tisztasága és ereje szentgyónással, szentmisékkel, Oltáriszentség-látogatásokkal, böjti jó cselekedetekkel, hálaadásokkal fokozható!

Kérjük kedves szentjeink közbenjárását, hiszen velük egyek vagyunk az Egyházban!

Építsük be imarendünkbe az Erdő Péter bíboros úr javasolta imádságot este 8 órakor vagy más alkalmas időpontban:  

"Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia,  küldd el most Lelkedet az egész földre! A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól.

Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária legyen a mi közbenjárónk! Amen."

Itt is, ily módon is hálát adunk a Jóistennek, hogy imamozgalmunkhoz kb. 7 ezren csatlakoztak és imádkoztak naponta a meghirdetett imaszándékra. Közvetlenül és lelki képviselettel több, mint ezer települést fogtunk össze a Kárpát-medencéből és a nagyvilág diaszpóráiból.

Kelt: Zamárdi és Budapest, 2022. március 24-én.

Gál Péter és Surján László                   

 

Isten, hazánkért térdelünk elődbe”

A Hazánkért, az ország javáért való imádság rendszeres gyakorlata sok keresztény magyarnak. A mostani ima2022 kezdeményezés hatására több imaszöveget kaptunk, amelyeket köszönettel vettünk. Ezekből közreadunk egy válogatást, szolgáljanak e gondolatok mindannyiunk épülésére.

Aligha lehetne hiteles katalógust készíteni arról, hogy hol, hányan fohászkodnak Magyarországért. Például az egyik imamozgalmunkhoz csatlakozó illető egy 2006-ban a zombori Kármelhegyi Boldogasszony és Szent István király kármelita rendház által kiadott imakönyv végén, szinte eldugva ezt találta: EMELJÜK FEL SZÍVÜNKET! Imalánc Magyarországért.

Üzenet ez azok a magyarországiak, akik nem értik, hogy a nemzet egységes, hogy nem az elveszített területek miatt kell siránkozni, hanem azon dolgozni és azért fohászkodni, hogy csonka-országból valódi anyaországgá legyünk, szeretettel fordulva a kinti magyarokhoz, akik lám nem szűnnek meg fohászkodni értünk.

Ezzel a jelzéssel együtt kaptunk egy imát, amelyet, noha majd száz éves, a beküldő nagyon időszerűnek talált.

A HAZÁÉRT
Ima egy 1922. évi imakönyvből
Isteni mesterünk, jóságos Jézus, ki a farizeusok körmönfont ármányait, amelyekkel folyton folyvást terhedre voltak, mindenkor meghiúsítottad: hiúsítsd meg az istentelenek szándékait, azok álnok cselszövéseit, kik a Te magyar népedet kelepcébe akarják ejteni. Világosíts föl mindnyájunkat szent malasztod fényességével, hogy e világi bölcsek csalfasága, kik gonosz tanításaikat és szándékaikat úton-útfélen terjesztgetik, hogy minket tévelygésbe ejtsenek, soha meg ne rontson. Adj oly hitbeli világosságot, hogy az istentelenek minden fondorkodását legott megismerjük, a te Anyaszentegyházad tanításait erősen higgyük és valljuk és az igazság ellenségeinek tanítását magunktól állhatatosan távol tartsuk. Ámen

Az alábbi fohász abból a Magyar Katolikus Püspök Kar által 2006-ban kiadott körlevélből származik, amellyel meghirdették a nemzet megújulásáért való imaévet. A körlevél és az ima teljes szövege ide kattintva elolvasható.

Ima hazánkért
"Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunknak Jézus Krisztusnak értünk vállalt, tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a magyar szentek és boldogok- köztük az engesztelésben példaképeink- Árpádházi Szent Margit, Esztergomi Boldog Özséb -könyörgéseivel. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztéséhez.
Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, töröld el tartozásunkat, bocsáss meg nekünk, és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól! Kérünk, könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus /és liberalizmus/ miatt sokan nem tudják mit cselekszenek. Add meg nekik a megtérés kegyelmét, hogy felismerve bűneiket és megbánva azokat többé ne vétkezzenek!...
Mindazok nevében, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben, megbántanak Téged, kérünk, irgalmazz nekünk!
Mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemeiért!"

Az alábbi fohász szintén az egész népért imádkozik. A vasárnapi szentmisék után hangzik el Zamárdiban.

Templomodból, Uram, mielőtt távozom, / Térdre hullva ismét hozzád fohászkodom. / Buzgón esedezve arra kérlek Téged, / Ne ostorozd tovább sanyargatott néped. /
Ha Tebenned bízva munkája után lát, / Áldd meg híveidnek szorgalmas munkáját. / Ha könnyek között Tehozzád kiált fel, /Bűnbánó népedet, ó Uram, ne vesd el! /
Ha veszélyben, Atyám, Tőled kér oltalmat, / Ne tagadd meg tőle végtelen irgalmad. / Így majd napról napra virradunk örömre, / Szent neved dicsérjük most és mindörökre. /
Kérünk leborulva, Istenünk, jó Atyánk, / Segítsd boldogságra szegény magyar hazánk! / Híveidnek pedig, kik a sírba tértek, / Adj, ó drága Jézus, örök üdvösséget! Amen.

Közismert énekünk az Isten hazánkért térdelünk elődbe. A vers két első és két utolsó sora önálló fohászként is mondható:

Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!

A bodajki Mária kegyhelyen minden délben a zsolozsma végén a plébános és munkatársai az alábbiakat is imádkozzák:

KÖNYÖRGÉS a Bodajki Segítő Szűzanyához
Mindenható Úristen, ki Bodajk szent helyéről sugároztad szét a hit vigaszát s adtál gyógyulást a Benned bízóknak, add, hogy Szent István népe ismét erős legyen hitében. Ne tekintsd Uram bűneink súlyát, hanem a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására tekints azon szent magyarok érdemeire, akik Szent István nyomdokain ezen megszentelt helyen jártak és ma szent színed előtt érettünk könyörögnek. A mi Urunk Jézus Krisztus által Ámen.

Magánszemélyek által beküldött imák

V.Zs.
Jézus Krisztus, kérünk Téged, helyezd hazánkat a Te szent sebeidbe, hogy sebeid által leljen gyógyulást, a te szent szereteted által örök szeretetet, és a Te szent szenvedéseid által lelki békességet, Isten dicsőségére, mindannyiunk és az egész világ javára! Magyarok Nagyasszonya és minden magyar Szentek, könyörögjetek érettünk! Ámen.
M.L.
Uram, Mennyei Atyám!
Hazámban, Magyarországon 2022. tavaszán országgyűlési választások lesznek. Röviden szólva, a Jó és a Rossz ádáz küzdelméről van szó.A Jó oldalán állók számára fontosak a hagyományos értékek mint az Istenbe vetett hit, a nemzethez való tartozás és a család szeretete. A Jó oldalán állnak számosan olyan honfitársaink is, akik nem vallásosak, életvitelüket azonban azoknak a Tíz parancsolatból eredeztett szabályoknak, törvényeknek megfelelően alakítják, amelyek évszázadok során az európai társadalmak stabilitását biztosították. A Rossz útján járók mindent, amit a Jó oldalon jónak, helyesnek tartanak, hihetetlen agresszivitással meg szeretnének semmisíteni. Uram, Istenem segíts, hogy a jövő tavaszi választásokon a Jó oldal győzedelmeskedjen. Hallgasd meg kérésemet. Ámen.
N.K.
Szűzanyám kérd Szent Fiadat, hogy hazánk választópolgárainak gondolatait irányítsa arra, hogy a jelöltek közül azokat támogassák, válasszák, akik a Tízparancsolat szellemét magukénak is tartják, és elkötelezettek hazánk keresztény gyökereinek, kultúránk megőrzésében. Első szent királyunk hazánkat neked ajánlotta, Magyarok Nagyasszonya ne hagyd a mai álliberálisok kezére jutni országodat. Ámen
L.M.
Istenünk, Hozzád fordulunk imádságunkkal, mert Te vagy a szeretet. Eléd hozzuk most nemzetünk sorsát, örömeinket és gondjainkat egyaránt. Nálad keressük a békét, amelyet a világ nem adhat meg, és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása. Nemzetünkért, és nemzetünk nevében felemeljük a szívünket, hogy a Te közelségedben megtisztuljanak gondolataink, érzelmeink és akaratunk. Vezess minket az örökkévalóság útján, napról napra közelebb ahhoz a célhoz, amelyet elterveztél számunkra. Áldd meg és őrizd meg népünket, hogy általunk és közöttünk felépülhessen a Te országod. Ámen
Gy.I.
Teremtő Atyám!
Jelen vagy az anyagi és szellemi világ minden részében.
Adj minden választás előtt álló ember fejében tiszta és világos gondolatot, nyugalomban, derűsen hozott döntést, hogy beteljesüljön népünk közös akarata! Hozz reánk himnuszunkban megénekelt víg esztendőt, adj erőt, hogy mi magunk teremtsük meg boldog napjainkat!
Szorgoskodva és végtelen kegyelmedben bízva teljesítjük földi küldetésünket - most e percben különösen nemzeti ügyünket, a választást - akár vezetőként akár vezetőink megválasztásában.
Levetem és földre dobom a gőgösség, harag, a félelem rontását, megtisztulva szívom magamba a hit, remény, szeretet és bátorság erejét.
Istenem!
Eltelve a szeretet és bölcsesség erejével, bízva józan ítélőképességemben és meggyőzőképességemben, összefogva az imában közös testvéreimmel és Szent Margittal, térdelek elődbe, kérve Tőled, hogy hazánknak jó vezetőket adjál! A hozzám tanácsért fordulókat jó gondolatokkal gazdagítsam!
Hála Neked Istenünk, ki élsz és uralkodsz mindenek fölött örökké! Amen.
T.M.

Magyarország a kereszténység fevételének és királysága megalapításának kilencszázados/!/ évfordulóját ünnepelve, Dessewfy Sándor csanádi püspök papságával, híveivel ezt imádkozta 1900 szeptember 25-dikén:.

Óh Szent Gellért püspök!
Áldd meg országunkat,.
Mi magyar hazánkat.
És Szent Egyházunkat!
Közbenjárásodban
Bőven legyen részünk,.
Isten irgalmára.
Ajánld fel nemzetünk! Amen.
S.L.

Pázmány Péter imája: Fohászkodás a hazáért

Óh áldott Szűz! Óh Magyarországnak kegyes Asszonya! 
Tekints a mi sok fogyatkozásunkra: szánd meg a mi romlásunkat. Csaknem megholt, akit te szerettél; csaknem elfogyott a te országod nemes Asszonyunk.
Azért állj elő a te szent Fiadnál. Mondd azt néki: Fiam, az én országomban megfogyatkozott az igazi hit; nincs igazság; nincs isteni félelem; nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagyrészt tévelygésre fordult igaz vallása; elpusztult szentegyháza; megromlott ereje; pogány rabságára adott szabadsága. 
Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a Boldogasszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő Szent Fia parancsol, foganatja lészen a Szűz könyörgésének.
K.Á.

Imádság magyar Hazánkért

Úr Isten, ki az egyes népek és országok elé határozott hívatást tűztél s ki minden népet boldogítani akarsz, tekints kegyesen a mi nagy és dicső hivatású édes hazánkra és a sokat szenvedett, sokat hányatott magyar népre. Áldd meg ezt az országot és ezt a népet bő áldásokkal s oltalmazd meg minden veszedelemtől. Adj neki bő termést, jó elöljárókat, bölcs törvényhozókat, szent törvényeket, háborútól nyugalmat, józanságot, mértékletességet, munkásságot és istenességet. Hiúsítsd meg e drága haza összes ellenségeinek fondorkodását s tedd e hont naggyá s a külföld előtt tiszteltté és becsültté. Magyarország Nagyasszonya, boldogságos Szűz Mária, Szent István és Szent László királyok, Szent Adalbert, Szent Gellért és Szent Mór püspökök, Szent Imre herceg, Szent Erzsébet és Szent Margit: imádkozzatok édes hazánkért, mely a ti földi hazátok is volt, hogy ennek gyermekei e hazában megelégedettek, a földi zarándoklás után pedig a mennyei haza boldog lakói lehessenek. Ámen.
Miatyánk... Üdvözlégy...

X.Y.

Ima Hazánkért

Jézus Krisztus kérünk Téged, helyezd hazánkat a Te Szent Sebeidbe, hogy Sebeid által leljen gyógyulást, a Te Szent Véred által tisztulást, a Te Szerető Szent Szíved által örök Szeretetet és a Te Szent Szenvedéseid által Békességet.
Isten Dicsőségére és a mi lelkünk üdvére. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya Királynője könyörögj érettünk! Ámen

X.Y.

Ima Hazánkért

Mennyei Atyánk, Mindenható Istenünk!
Színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny Nemzetünkért. Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát! Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te Urunk vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.
Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket.
Segítsd őket, segíts minket Szentlelked erejével, mert Tied az Ország, a hatalom és a dicsőség! Mindörökké, Ámen.

X.Y.

IMA DRÁGA HAZÁNKÉRT, MAGYARORSZÁGÉRT

Hiszünk az imádság erejében!

Pál apostol így biztat minket: „Végezzetek imát minden emberért... ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében...” (1Tim. 2, 1-4)

Hisszük, és reméljük, hogy a jelen, rendkívül kritikus válsághelyzetben, Magyarország kimarad a szomszédjában zajló orosz-ukrán háborúból, és sem fegyvereket, sem katonákat nem küld Ukrajna megsegítésére. Hazánk továbbra is fogadja és ellátja az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek, többségükben nők, gyermekek és időskorúak százezreit.

Most, ebben a rendkívül kritikus válsághelyzetben álljunk Isten elé hazánkért, nemzetünkért! Imádkozzunk azért, hogy az Ukrajnában zajló háborúból Magyarország kimaradhasson, és megőrizhesse békéjét és biztonságát. Kérjük Istent, hogy valósuljon meg a szeretet–terve Magyarországon, amelyhez Égi Patrónánk, a Magyarok Nagyasszonyának közbenjárását kérjük.

Istenünk, Atyánk, minden emberrel egyesülve hozzád intézzük könyörgésünket a Szűzanya Szíve és keze által, egységben az Egyházzal és Szentatyánkkal. Atyánk, tégy minket békéd eszközévé Szentlelked által!

Szabadíts meg minket a félelemtől és az erőszaktól, a kiszámíthatatlan önmegsemmisítéstől és mindenfajta háborútól! Szabadíts meg minket a reménytelenségtől, a gyűlölettől és az ember istengyermeki méltóságának lealacsonyításától! Szabadíts meg minket a jó és rossz tudásának elvesztésétől! Szabadíts meg minket az emberi élet elleni bűnöktől, egészen annak első pillanatától fogva! Szabadíts meg minket az igazságtalanság minden fajtájától! Szabadíts meg minket isteni parancsolataid megszegésétől! Szabadíts meg minket a kísértéstől, hogy kioltsuk az emberi szívekben az igazságra való vágyakozást! A Szentlélek elleni bűnöktől szabadíts meg minket!

Ó Mária, Isten Anyja és minden ember Anyja, kérjük oltalmadat és hathatós közbenjárásodat hazánkért. Édesanyánk, Te ismered és megosztod szenvedéseinket és reményeinket. Mária, Béke Királynője, Rád bízzuk hazánkat, anyai oltalmadba ajánljuk magunkat, kérjük Tőled a békét és a kiengesztelődést Magyarország számára. Kérünk, kísérj el bennünket utunkon, akik, mint János apostol, szeretnénk befogadni Téged, hogy megtanuljuk, hogyan legyünk Jézushoz hasonlóvá. Isten Lelke nyissa meg a szíveket a szeretet és az igazság számára, és vezesse el népünket a kölcsönös megértésre és a béke őszinte akarására. Ebben az egységben ajánljuk fel Neked különleges módon Magyarországot, a magyar Egyházat, és minden magyart, akinek különösen szüksége van erre a felajánlásra. Ó, Mária, Magyarok Nagyasszonya, Rád bízzuk nemzetünket, elsősorban a legvédtelenebbeket: az ártatlan gyermekeket, az útkereső fiatalokat, a szétzilált családokat, a magányos öregeket, a nélkülözőket és a betegeket, s mindazokat, akik elhagyatva, remény nélkül élnek. Rád bízzuk, Mária, Magyarok Nagyasszonya, jövőnket és utunkat az új évezredben is.

Urunk, Istenünk támassz egy olyan népet ezen a földön, akik el vannak telve Szentlélekkel, add, hogy ez a nemzet Isten dicsőségét szolgálja és előmozdítsa az egész világ megújulását. Istenünk, álld meg bőségesen a mi népünket és töltsd meg szívüket örömmel. Urunk, álld meg országunk minden püspökét, a papokat és minden keresztény egyháznak vezetőjét, kérünk ébressz sok papi és szerzetesi hivatást. Add, hogy a templomba járó gyermekeid buzgóbbá váljanak és életük példája által a keresztény hit erőteljes tanúi legyenek, hogy sokan megtérjenek ebben az évben és megszámlálhatatlan legyen nemzetünk szentjeinek száma.

Kérünk, adj nagyobb egységet az egyházak között és a családoknak. Kérünk, adj egészséget az embereknek és rendeld ki nekik mindig mindazt, ami a létükhöz szükséges. Kérünk, adj békét és jólétet az országnak. Kérünk add, hogy mindig jó emberek kerüljenek hatalomra és az ország Kormányába, valamint a Parlamentjébe. Vezesd a Kormány tagjait és az Országgyűlés képviselőit, hogy bölcs döntéseket és az igazságot szolgáló törvényeket hozzanak. Add, hogy ennek az országnak a törvényei mindig összhangba legyenek a Te isteni törvényeiddel. Mária, Magyarország Királynője, kérünk, hogy amint néhány év alatt kiesdekelted a kilenc millió azték indián megtérését, esd ki kérünk kilenc millió magyar gyors megtérését is. Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.

Mária, Megváltónk anyja, esd ki nekünk Isten szeretetét. Ámen!

/Az „Imádságok hazánkért” című kiadvány (SZERETET FÖLDJE SZOLGÁLAT) alapján összeállította: Kelemen József (Kiskunfélegyháza, 2022. március 28.)/

 

Vissza